ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Verditaksering er en vurdering av eiendommens markedsverdi på takseringstidspunktet.
Verdien er et uttrykk for hva man kan forvente å få solgt eiendommen for i dagens marked.


Verditaksering av bolig og hytter

Verditakst er vanligvis nødvendig når du skal låne penger med sikkerhet i eiendommen, ved refinansiering, skifte eller arv, og ved hjemmelsoverføring (salg/kjøp e.l.). Takstens konklusjon er normal markedsverdi, altså den verdi man anser eiendommen kan selges for ved fritt salg i et normalt marked, og ved normal annonsering.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Ved vurdering av markedsverdien på eiendommmen tas hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessigheter, m.v.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Boligsalgsrapport.verditaksering av bolig og hytter - verdi og lånetakster - iltakst

Huskeliste

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

 

 1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)
 2. Felleskostnader
 3. Forsikringspolise
 4. Kommunale avgifter
 5. Ligningsverdi
 6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
 7. Skjøte
 8. Eventuell festeavgift
 9. Eventuell festekontrakt
 10. Leiekontrakte

 

På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende. Vedtekter og regnskap.

værditaksering av næringsbygg - verdig og lånetakst

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten. Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m. (ofte krever tiltakene søknad). Takstmannen vurderer ikke om tiltaket er gjennomførbart eller ikke. Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres over til en verditakst etter gjennomført tiltak.

Verditaksering av næringsbygg

For næringsbygg vil byggets inntekter være en vesentlig faktor for eiendommens verdi, sammen med utleieforhold og kostnader i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bl.a, gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samt at det vurderes en normal stedsbetinget leie for eiendommen.

Sammen med dagens realrente, og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntekstoverskudd nettokapitalisert. Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode, vanligvis 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente. Disse verdiene blir antatt av takstmannen etter retningslinjer fastsatt av NTF. På bakgrunn av dette fastsettes verditakst for den aktuelle eiendommen.

Huskeliste

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

 

 1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)
 2. Felleskostnader
 3. Forsikringspolise
 4. Kommunale avgifter
 5. Ligningsverdi
 6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
 7. Skjøte
 8. Eventuell festeavgift
 9. Eventuell festekontrakt
 10. Leiekontrakte