ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Vi formidler tjenester med termografi og BlowerDoor,
innenfor byggenæringen for private og profesjonelle aktører.

Tetthetsmåling / trykktest

Minneapolis BlowerDoor er ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger. Kombinert med automatisert testprosedyre og PC-styring, blir Minneapolis BlowerDoor det komplette system for å utføre dokumenterte tetthetskontroller. BlowerDoor måler automatisk tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetallet iht. Norsk Standard NS-EN 13829.
Trykkprøving viser hvor tett eller utett en bygning er totalt sett i forhold til Byggeforskriftenes krav. Sammen med termografering kan man lokalisere hvor lekkasjene er.Man tetthetskontrollerer en bygning ved å trykkteste den. Metoden er velegnet for leiligheter, rekkehus, eneboliger og fritidsboliger. Idland og Lofthus Taksering kan i tillegg tilby trykktesting av større bygg som skoler, industrilokal, næringsbygg, offentlige bygg og lignende.

 

Dersom bygningen har større luftlekkasjer, vil byggets levetid og verdi reduseres. Over tid vil det kunne magasineres fukt i konstruksjoner, slik at sopp og råte vil få et godt vekstgrunnlag.

 

Med stadig økende energipriser vil en tetthetskontroll være et gunstig tiltak for å undersøke byggets tilstand.


tetthetskontroll og termografering - iltakst - iIdland og Loftuhs taksering AS Notodden
termografi og termografering


Termografi

Ved hjelp av termografi er det mulig å avdekke skader og byggefeil i bygninger uten fysiske inngrep. Alle overflater avgir varmestråling, og med et termografikamera registreres intensiteten på denne strålingen. Forskjeller og uregelmessigheter i overflatetemperaturen, kan bidra til å avsløre disse forholdene.

 

Luftlekkasjer i vegger, tak, gjennomføringer og dør/vindusåpninger, medfører varmetap og unødvendig høye strømutgifter. I tillegg er det en risiko for at det kan oppstå fuktskader i forbindelse med luftlekkasjer av denne type. Ved hjelp av termografering, avdekkes luftlekkasjer slik at disse kan utbedres.

 

Termografi egner seg godt til å kontrollere om huset er godt isolert, eller om det er områder eller overganger der dette er mangelfullt utført. Dårlig eller mangelfull isolering kan medføre kondens og grunnlag for vekst av mikroorganismer/muggsopp. Dette kan påvirke innklimaet negativt.

 

Det er også mulig og avdekke fuktskader med termografering. Vann har større varmekapasitet enn de fleste byggematerialer. Ved nedkjøling vil fuktige områder fremstå varmere enn tørre områder.

 

Lokalisering av nedstøpte varmekabler og vannsløyfer for vannbåren varme, kan enkelt utføres med termografikamera. Det er også mulig å finne lekkasjer på vannsløyfer, og få reparert skaden lokalt.

 

De siste årene har det vært en økning i bygging av hus med flate tak. Det har vist seg at det ofte er fuktproblemer knyttet til denne type takkonstruksjon. Ved hjelp av termografering er det mulig, uten fysiske inngrep, å avdekke om det er fuktskader, samt at det kan bidra til å avklare årsaken.


Hvorfor termografi og tetthetskontroll

  • Eneste metoden for å måle hvor store luftlekkasjer boligen har, målt opp mot Byggeforskrifter.
  • Dokumentere håndtverksmessig utførelse for isolasjon, vindsperre og tetteløsninger.
  • Avsløre kuldebroer som påvirker den termiske komforten og ”golvkalde” rom.
  • Bedre utnyttelse av balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
  • Øke verdien av boligen med dokumentasjon på riktig tetthet ved energimerking.
  • Kvalitetskontroll av nye bygg før overlevering.
  • Kjøp og salg av brukt bolig.
  • Ved reklamasjon.
  • Planlegging av oppussing/rehabilitering. Termografering avdekker bygningens viktigste punkter for varmluftlekkasjer.
  • Ved å iverksette tiltak ut ifra termografirapport, kan utgifter for oppvarming av boligen reduseres vesentlig.


Hva menes med luftlekkasje?

Luftlekkasjer er uønsket luftvandring gjennom eller langsetter vegger, gulv og tak som følge av utettheter. På fagspråket kalles dette uønsket luftvandring gjennom klimaskjermen.

De største utetthetene er ofte i yttertaket, noe som forsterker problemet fordi det gjerne er et høyere trykk i øvre del av et bygg. Fenomenet oppstår på grunn av ”skorsteinseffekten”. Kaldluft trekkes inn på grunn av undertrykket som den stigende varmluften skaper. Dette skjer oftest i førsteetasjer og påvirker den termiske komforten med ”golvkalde” rom og trekk. Men luftlekkasjene langs golvet er likevel ikke de farligste for konstruksjonen. Det er når varmluften stiger oppover i bygningen, og lekker ut gjennom taket, at den ofte fører fuktig inneluft inn i isolasjonen. Dette fører til nedkjøling og kondensering, og legger vekstgrunnlag for muggsopp og utvikling av råte.Kan en bolig bli for tett?

Trenden mot lavenergi og passivhus betyr at svaret er nei. En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert. Både av hensyn til energi og inneklima bør man tette mot luftlekkasjer og tilføre nødvendig luftmengde i kontrollerte former. Eksempelvis via et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dette gjøres ved at luft bringes ut og inn i boligen via separate kanaler.

 

www.enova.no

 

Uavhengig kontroll og 3. parts kontroll

 

Nye regler om uavhengig kontroll i byggeprosjekter gjelder fra 01.01.2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

 

IL Takst A/S tilbyr uavhengig kontroll- Ta kontakt.