Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm,
flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Naturskader i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Naturskade takst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Naturskade taksten skal alltid inneholde et skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.

IL Takst AS har seks godkjente Naturskade takstmenn i selskapet og vi bistår landets fleste forsikringsselskaper.