ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Verditaksering av landbrukseiendommer i forbindelse med lån,
familieoverdragelser, fritt salg i markedet og rettsoppgjør.

En landbrukstakst definerer fastsettelse av eiendommens salgsverdi ved fri omsetning, samt verdi ved belåning. Det tas alltid hensyn til en eventuell Odel/kår på eiendommen. Ved et salg av landbrukseiendommer vil de fleste være konsesjonspliktig. Taksten må derfor beregnes etter de bestemmelser som gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i konsesjonslovens § 1 (formålsparagrafen) som lyder: ”Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1.Landbruksnæringen 2.Behovet for utbyggingsgrunn 3.Allmenne naturvern og friluftsinteresser 4.En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedr. fast eiendom.”
 
På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet er villig til å betale. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale. Takstmannen skal sette konsesjonsverdien og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende. Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv vedrørende kapitalrentefot.landbrukstakst

Lovens formålsparagraf bestemmer et effektivt vern om landbruksproduksjonsarealer på den ene side, samtidig som den også ivaretar og tilgodeser samfunnsinteressene. Ved taksering er dette generelt har Landbruksdepartementet gitt veiledende retningslinjer for verdsetting av konsesjonspliktig eiendomservev. Disse retningslinjer legges til grunn ved takstberegning av eiendommen.